سومین کنگره بین‌المللی
و هشتمین کنگره ملی
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

کمیته اجرایی

نام ونام خانوادگی نام انگلیسی محل کار ایمیل
دکتر احمد علی اسلامی Ahmadali Eslami دانشگاه علوم پزشکی اصفهان eslamiaa@gmail.com
دکتر آسیه پیرزاده Asiya Pirzadeh دانشگاه علوم پزشکی اصفهان as_pirzadeh@hlth.mui.ac.ir
دکتر حسین شهنازی Hosein Shahnazi دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
دکتر مجید رحیمی Majid Rahimi دانشگاه علوم پزشکی اصفهان majidnh79@yahoo.com
دکتر فرشته زمانی Freshteh Zamani Alavijeh دانشگاه علوم پزشکی اصفهان fe.zamani@gmail.com
دکتر مریم عمیدی مظاهری Maryam Amidi Mazaheri دانشگاه علوم پزشکی اصفهان sadaat1356@yahoo.com
دکتر زهره فتحیان Zohre Fathiyan دانشگاه علوم پزشکی اصفهان mitra_fathian@yahoo.com
دکتر فیروزه مصطفوی Firoozeh Mostafavi دانشگاه علوم پزشکی اصفهان f_mostafavi@yahoo.com
Isfahan
Imam Square Isfahan
Chehel Sotoun Isfahan