سومین کنگره بین‌المللی
و هشتمین کنگره ملی
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

بازآموزی

شرکت در سومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دارای 9 امتیاز بازآموزی برای کلیه مشمولین قانون آموزش مداوم می باشد.

ثبت نام در سامانه آموزش مداوم

با توجه به بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تمامی مشمولین قانون آموزش مداوم که متقاضی دریافت امتیاز بازآموزی در کلیه برنامه های آموزش مداوم (اعم از کنگره، سمینار، کنفرانس، کارگاه و ...) می باشند، می بایست با مراجعه به وبسایت www.ircme.ir و عضویت در سامانه یکپارچه آموزش مدوام پزشکی کشور، نسبت به ثبت نام الکترونیکی در کلیه برنامه های آموزش مداوم اقدام نمایند. 

 

مجدداً تاکید می گردد که برای تمامی شرکت کنندگان در کنگره که متقاضی دریافت امتیاز می باشند، ثبت نام در این سامانه الزامی می باشد.

 

Isfahan
Imam Square Isfahan
Chehel Sotoun Isfahan